Gaile喊晒:冇攞2億冇第3者 Gaile喊晒:冇攞2億冇第3者  
 
自上月3日與黎明發出聯合聲明宣布離婚後,樂基兒一直身處海外,直到前晚才返港準備出席昨晚舉行的品牌活動。活動中Gaile自...