SUN搞作:勁膠金曲:打雀「英」熊傳

復出,吹晒雞,又要開枱啦論政技窮,亂咁吹,打乜牌?圍埋砌「普損」又嚟害港人,齊報效英倫!

度橋,三缺一,度老千方案亂晒大龍,被拆穿,真陰功,騰騰震縮晒面呀面都紅!為曝光,博晒懵,「依」牙鬆槓眨眉眨眼打籠通,做漢奸,正衰公,圍埋作「普損」又遺害港人,齊報效英倫!

填詞:正氣哥

原曲:打雀英雄傳(許冠傑)

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps