Sun官場現形記:貪曾唔「化」

前日有個研討會,大談香港發展,點知講講吓,都係變貪曾聲討會。唉,雖然李衞都知貪曾唔抵幫,但係都想知香港可以仲點發展o架!好彩,李衞喺會後密斟時,就八到行會成員小強同學者小鴻,如何由貪曾呢個災難本身,悟出香港日後發展嘅路向……

小強:紐倫港夢碎,絕對關貪曾事!《爛果》記者聽清楚喇,今次真係無個「唔」字o架!

小鴻:家陣香港邊緣化、政治化、殖民化,完全係因為貪曾唔化!

小強:咪就係,依家先搵地起醫院酒店老人院,以前做咗啲咩?真係當自己係無形之手?

小鴻:咁我又唔同意喇,貪曾做落好多豐功偉績o架喎!

小強:唔係呀話?

小鴻:如果唔係佢,大家點會掛住殖民地?佢對大英帝國貢獻良多!

小強:如果真係咁勁,點解大家依家好似唔係好記得佢喎?

小鴻:梗係啦,偉人通常喺幕後策劃!佢有條新橋振興香港旅遊業!

小強:有啲咁嘅事?我喺行會都未聽過喎!

小鴻:就係吸引啲後生仔去老蘭,獵豹妹喇!

小強:又係貪曾!

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps

李衞