DaDa「脫」變畀人跣 兩「怯」插刀 DaDa「脫」變畀人跣 兩「怯」插刀  
 
「百果園咪神」陳靜(DaDa)今年封咪做才女出書,又事先張揚會自行做校對「睇真啲」,但在128頁才女書中,湧現逾20個錯...