SUN世代:耳機創潮流 俘虜樂迷心

父親贈送的一部電腦,為電子器材公司接班人楊少聰打開科技之門,亦為將來接手家業鋪路。他原以為一畢業便要回巢,但父親未有強迫,反而讓他自由地在異鄉發展科技事業,羽翼漸豐才強勢回巢。嚴守家業之餘,楊少聰亦開發新產品,推出高科技藍芽耳機,不但為樂迷帶來接近完美的音色,也為自己事業攀上高峰。

十歲時,楊少聰獲父親送贈一部電腦,讓他對電腦產生興趣,亦學懂寫電腦程式,他與母親和妹妹移民美國後,仍一直跟老師學寫程式。「爹哋送電腦畀我,可能諗住叫我幫公司手啩!」楊說,父親楊志雄白手興家,創辦電子器材公司,他曾以為畢業後便會被召回巢,但結果沒有,父親任由他在外闖蕩。

人需要歷煉才會成長,楊少聰亦認同這道理。大學畢業後,他加入美國一間程式設計公司擔任程式員,工作約五年後,於二○○一年決定回流再闖。「爹哋支持我返香港,但當時都無叫我返公司幫手。」回港後,他加入一家安防系統公司,工作一年多,了解香港公司的工作模式和文化;也許時候到了,父親終於開口叫他回巢。

○二年加入公司後,楊少聰由低學起,「唔同範疇我都做過,有項目管理、市場營銷,全部職位都唔係高層,愈做愈覺得自己唔夠料,○五年又去美國讀MBA。」

學成歸來,楊少聰決心要為家族生意大展拳腳。「我要做一啲人哋做唔到嘅嘢!」原來他一直有留意潮流走向,預測高科技藍芽耳機將會成主流,惟四年前這個提議太新,遇到不少反對聲音,「當時唔興呢樣嘢,係有同事唔認同,初期啲單唔多,但任何產品都要投放時間,要睇長線,如果唔係就無機會贏,甚至被淘汰!」

潮流一如楊少聰所料,高科技藍芽耳機火紅。「啲後生仔崇尚高科技,只要型就得,所以大大舊嘅耳機都可以行得通。」他指出,公司所生產的藍芽耳機在行內知名度高,佔了公司四成業務,成功為公司建立標誌性產品。

為做得更好,楊少聰更以身試「音」,「我迷上玩Hi-Fi,仲睇埋有關聲學嘅書!」一切都為了製造更好的耳機。他說,音響價錢可以相差很遠,但輸出的聲音分別很小,因此很想了解器材與聲音輸出的原理:「我得閒會喺音響器材店打躉,同店主吹吓水,研究Hi-Fi音色。」將興趣與工作結合,全因他希望能協助公司走得更遠。

楊少聰小檔案

現職:富士高實業控股有限公司執行董事

學歷:美國耶魯大學工商管理碩士、美國佩珀代因大學國際工商理學士

興趣:打高爾夫球、玩音響

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps

李嘉行

楊少聰成功為家業開展高科技藍芽耳機業務。

性格隨和的楊少聰(右二)與同事相處融洽,事事有商有量。

太太的支持,是楊少聰奮鬥的動力。(受訪者提供)

家人出席楊少聰(右二)美國耶魯大學工商管理碩士畢業禮。

楊少聰(右二)愛打高爾夫球。