SUN微博:Sun畸事:黏稠的書展

派糖雖然仲未有得受惠住,但係一年一度嘅書展又嚟啦,唔使講都知除咗事業線之外,仲有好多作家嘅事業,就好似《香城訣》咁嘅好書,好值得大家大破慳囊。不過,不得不承認,香港讀書風氣江河日下,漸漸糟糕化,就好似以下呢對行書展嘅母子咁……

仔仔:媽咪,我要汽水!

媽媽:買啦買啦。

仔仔:媽咪,我要公仔,吹氣嗰隻!

媽媽:買啦買啦。

仔仔:媽咪,我要肉靈芝!

媽媽:買啦買啦。

仔仔:媽咪,點解呢度無書賣嘅?

媽媽:係喎,好似得本《打橫嚟講》賣咋喎。

仔仔:媽咪,點解嗰啲姐姐着咁少衫?係唔係驚太多人,啲汗立黐黐呀?

媽媽:仔,唔好望!

仔仔:唉呀,倒瀉晒啲汽水,搞到成地都濕晒添!

媽媽:係咪呢?叫咗你唔好望啦!

(花生友如有對號入座,請食自己)

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps

搵樓18即睇最新樓價走勢、最全面地產新聞及筍盤情報