Florsheim MJ經典舞鞋之匠 Florsheim MJ經典舞鞋之匠  
 
一代巨星Michael Jackson不經不覺已離世三年多,要數他對世人留下最深遠的影響,不得不提其招牌舞步─Moonw...