Rika沙灘(目及)仔過生日

跳唱組合OctoBeez成員王麗嘉(Rika)日前生日,相約好友徐熙素(Hazel)到石澳曬太陽享受日光浴。兩人穿上三點式在沙灘大派冰淇淋,邊𥄫仔邊食生果。由於身材索爆,不少男士紛紛行注目禮,但未有影響她們玩港女式自拍,Rika更瞓低擺出S形甫士。而Rika被望的同時亦有偷𥄫健碩靚仔救生員:「咁啱有人浸親,就見到成班好靚仔嘅救生員出動!」原來Hazel已連續三年陪Rika過生日!

Rika在沙灘享受日光浴,更擺出S形甫士。

穿上三點式的Rika(右)和Hazel不停玩自拍。