SUN奇古怪:Sun潮語【和理非非】

有法律學者為爭普選,事先張揚要發動群眾「佔領中環」,希望可以有一萬人一齊堵塞中環主要街道,令香港經濟金融心臟地帶陷於癱瘓狀態,迫使政府實行真普選。提倡者仲形容,呢個係一個可以同政府談判嘅終極核武器。講真,香港貴為全球聞名嘅示威之都,集會遊行政總露營甚至堵路打邊爐都試過晒,咁玩法真係能夠成功爭取?依家好難預測。不過,睇番過往嗰班以白鴿黨為首嘅泛民黨派,嗰種崇尚「和理非非」嘅爭取模式,就知所謂核彈嘅威力,真係強極有限。

潮語「和理非非」,同 「想入非非」及「歐陽菲菲」係完全無關。 「和理非非」係指一種表達意見嘅方式,即係 「和平理性非暴力非粗口」嘅簡寫。

呢個係香港政壇好多人士,尤其係一啲泛民黨派經常嘅主張。就算要反對,要抗爭,要遊行示威,都要以 「和理非非」嘅方法去進行,要以唔影響其他市民生活為大前提,向政府表達不滿。好此道者,更加會抨擊其他目標一致但行為較激嘅人係激進派,加以口誅筆伐。當然,「和理非非」亦好受香港好多怕事怕痕又怕痛嘅廣大中產市民歡迎。結果係,每次遊行都係好似行禮如儀,連嗌口號都溫文爾雅,幾十萬人都可以靜英英,好多嚟自西方嘅人見到我哋呢種 「和理非非」嘅遊行,都忍唔住嘖嘖稱奇。因為換轉喺外國,幾十萬人示威足以令國家變天!

所以香港以「和理非非」爭取民主好多年,亦都試過就好多議題 「和理非非」地表達過不滿,不過咁又如何呢?正所謂,你有你遊行,佢有佢抓痕,意見接受,一切照舊。你會問,唔係咁可以點?唔通要學南韓學生當年咁日日掟汽油彈咩?抑或學利比亞嗰班人直程揸支槍去搶?咪玩啦!香港咁樣唔得……「和理非非」咪幾好?聽日仲要返工嘛?!

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps

廣告人、網台主持 阿東