SUN奇古怪:Sun潮語【廢渣】

十.一海難之後,社交網站上有很多哀悼留言。當中很多被指抽水,例如有啲人話國慶唔應該再放煙花,又有啲人指摘中聯辦官員唔應該出嚟說三道四。當然至抽水都係某啲國內傳媒,話中國搜救隊積極參與整個救援工作。有啲政客喺出事第二日已經急不及待去 港燈傾賠償,救援都未完成就走去博上鏡,真係無恥到極點。

不過最無厘頭,係一位自稱虔誠基督教徒喺網上嘅留言,話因為成日搞示威,破壞香港祥和,所以引致天譴要用海難懲罰世人云云,呢個留言即刻網上被廣傳,仲被全城網民怒罵「廢渣」!

「廢渣」係近期一個網上潮語,意思係話一啲人嘅品格和水平低到連人渣都不如。「渣」即係渣滓,無任何價值。「廢渣」即係「廢」嘅「渣」滓,即係無用之中嘅無用,攞去堆填都會擔心污染環境,對人類構成威脅。亦都有說話「廢渣」其實係「廢物渣滓」嘅縮寫,如果以廢嘅程度去理解,應該係廢嘅渣啱啲。

要去到「廢渣」嘅地步,都唔係咁易。你諗吓,要將一場40年來最大海難同近日嘅示威掛鈎本身已經唔係正常人諗得出,但偏偏網上世界有大把呢類腦部發育不正常嘅「廢渣」,不斷發表駭人聽聞嘅膠論。

「廢渣」亦唔係只局限於網上,現實生活都唔少。好似某啲腦殘高官,被指經營劏房,就推個老婆出嚟受,一波都未平之後仲要知法犯法酒駕,毫無政治敏感度,納稅人每個月出幾十萬糧畀班「廢渣」,唔嬲就假!

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps

廣告人、網台主持 阿東