Plantronics M55 超長氣待機

好多藍芽耳機因為體積所限,內置電池好快用完,Plantronics M55耳機就唔同,因為耳機一旦離開手機連接範圍超過90分鐘之後,就會自動啟動Deep Sleep慳電模式,可以保存電力達五個月之久。如耳機與手機處於連接範圍內,一按接聽按鈕便可「喚醒」耳機,最適合鍾意將耳機擺車內嘅用家。新耳機仲內置隔除回音、減少數碼雜訊以及Wideband Audio,有效提高話音質素。

查詢:2395 3913

Vincent

M55備有聲控來電接聽或拒接功能,毋須撳掣就會接聽或拒接。$598