Jinny的母親踩單車遇意外,一度昏迷要入ICU(深切治療部)並接受開腦手術。在Jinny寫給弟弟的信中提及母親意外後曾嚷着自殺,神經外科專科醫生藍明權指腦受創較嚴重的病人確有機會患上創傷後遺症:「例如曾經昏迷或腦出血,都會損壞腦細胞,令腦細胞少咗。腦部係記憶同思考嘅總部,細胞少咗自然會影響功能。如果病人一向活躍,但意外後發現自己表達能力差咗,想做嘅嘢做唔到,係會令佢情緒低落,而且腦部受創後,有機會經常頭暈同頭痛,亦會令病人唔開心。」藍醫生表示病人需了解自己更多:「如果問題嚴重,醫生會開啲藥令病人情緒好啲。病人屋企人一定要畀多啲耐性,多啲同佢傾偈,等病人慢慢康復。」