Fiona冧掂大同媽咪

方大同與薛凱琪(Fiona)前晚出席頒獎禮,大同更奪三個半獎成大贏家,並答謝大家的支持。提到他往上海開個唱,與Fiona同遊當地,Fiona解釋有其他工作人員同行。問到大同媽媽非常喜歡Fiona,大同說:「媽媽鍾意我嘅朋友,有睇Fiona做戲,仲話Fiona做得好入戲!(有冇話追得過?)冇講呢啲!」