Sun微博:年老無恥

填詞:浩賢(CASH)

原曲:年少無知(天與地)

鬍鬚曾唱:

年老多好,留兩筆鬚;

等緊收工苦惱要埋數,唔信上街真理會達到。

旗幟高舉,群眾聲討;

鋪鋪中產交稅無話退,權貴需巴結無上訴。

亂撩起budget就交差算數,

趕收工budget係咁意算數。

小市民唱:

窮困長者,財富不保;

一蚊積蓄都無折墮到,臨老上街抒發最暴躁。

貧困家婆,愁爆家嫂;

屈居劏房不盼有運到,求兩餐只要有飯餸。

只可惜budget係齋噏報告,

只可惜budget沒開倉敬老,正衰佬!

合唱:

鬍鬚又扮窮狡猾,

萬字粗口你我鬧足三四代,夠丟架!

無恥無扶貧本事,

十字街口塞滿示威的腳步,含淚的鞭撻!

鬍鬚曾唱:

年老多好,頑固多好;

等緊收工苦惱要埋數,唔怕抗爭不會記入腦。

旗幟高舉,群眾聲討;

雙手翹起不懊惱,時間好快到。

合唱:

鬍鬚又扮窮狡猾,

萬字粗口你我鬧足三四代,無用困惑!

無恥無扶貧本事,

十字街口塞滿示威的腳步,還未夠。

鬍鬚又扮窮狡猾,

萬字粗口你我鬧足三四代,無用困惑!

留守過去的想法,

佢會否好像這樣龜縮世上無用兼衰格!

FACEBOOK:sunweibo_2012@hotmail.com

微博:Sun微博小店

第一手消息請下載on.cc東方互動iPhone/iPad/Android Apps
「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!