Iris寸爆「財技」:咁易就冇窮人!

Monna自稱網上投資致富,師姐DaDa半信半疑外,向來被指與Monna不咬弦的「爆E超蓮」鍾采羲(Iris)亦非常懷疑!本身家底豐厚、住淺水灣獨立屋的Iris指,身邊有不少朋友熟悉股市行情,但當聽聞Monna的神奇生財之道後,不禁疑惑地說:「嘩!佢咁犀利呀!我聽過佢識朋友玩股票,但係咪真係咁易呀?如果咁容易香港就冇窮人喇!個個都好似財爺咁做晒中產,歎住咖啡睇法國電影喇!不如佢將呢個賺錢奇技出書,分分鐘好賣過寫真!」