Fiona情人節陪歌迷

歌手薛凱琪(Fiona)與周柏豪,以及藝員姚子羚、許紹雄和朱咪咪,昨日到電視城錄影節目《千奇百趣高B班》,Fiona笑說:「我啲Fans好渴,最近見我上節目,佢哋即刻影電視,將啲相擺上網,好似好耐冇見過我上電視咁!」又透露情人節會在紅館度過,有大班歌迷陪伴,感覺亦非常浪漫。